REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne:

1.1. Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę Servilo Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Usługodawcy. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
1.2. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Użytkownika sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodowały skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
1.3. Założenie konta użytkownika jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, i Użytkownik zapoznać się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w systemie kejacv.pl należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

2.1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu kejaCV.pl,
2.2. Kejacv.pl - platforma stanowiąca przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy służąca do kreowania stron www jako profili CV dla osób poszukujących pracowników. System ten jest elementem platformy portptraca.pl.
2.3. Serwis - ilekroć w regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem kejacv.pl
2.4. Konto użytkownika - indywidualne, założone przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie kejaCV.pl identyfikowane przez login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu kejaCV.pl.
2.5. Usługodawca - Servilo Sp. z o.o. z siedzibą w 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 37/5 NIP: 5862258006, Regon: 221070908, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000364230, będąca właścicielem systemu CMS dostępnego pod domeną kejacv.pl
2.6. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności kejacv.pl
2.7. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2.8. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia konta Usługobiorcy.

II. ZAWARCIE UMOWY I ROZWIĄZANIE

1. Sposób zawarcia umowy:

1.1. Rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie kejacv.pl. Usługi dodatkowo płatne są aktywowane automatycznie na długość opłaconego okresu abonamentowego.
1.2. Rejestracja Użytkownika z serwisie kejaCV.pl oznacza akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie do ich przestrzegania.
1.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili potwierdzenia linku aktywującego, wysyłanego automatycznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny.
1.4. Po dokonaniu rejestracji użytkownik automatycznie otrzymuje unikalny login, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu kejaCV.pl. - login nie może być zmieniany.
1.5. W czasie rejestracji Użytkownik otrzymuje hasło z dostępem do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogły by wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu kejaCV.pl.
1.6. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania prawidłowego adresu email podczas aktywacji Usługi, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem kejaCV.pl. W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie kejaCV.pl. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi.
1.7. Serwis kejaCV.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
1.8. Użytkownik, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy . W razie poniesienia przez Usługodawcę jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tą naprawić w pełnej wysokości.

2. Dokumenty księgowe:

2.1. Usługodawca na wniosek Użytkownika wystawi fakturę VAT .
2.2. Podstawę do wystawienia faktury VAT jest wpłata na konto Usługodawcy.
2.3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczę danej Usługi Użytkownika do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
2.4. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:

2.4.1.nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
2.4.2.rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty abonamentu,

3. Rozwiązanie umowy:

3.1. Umowa wygasa z dniem usunięcia konta użytkownika.
3.2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godzą się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej za dodatkowo płatne usługi.
3.3. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość na adres email: biuro@servilo.pl, z wnioskiem o usunięcie konta
3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Użytkownik będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Usługodawcy lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za dodatkowo płatne usługi za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej za dodatkowo płatne usługi lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulamin i rozwiązania Umowy.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG

System kejacv.pl podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).
1. Zasady ogólne:

1.1. kejaCV.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim użytkownikom na tworzenie CV oraz indywidualnych stron WWW
1.2. Użytkownikiem serwisu kejaCV.pl może był wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
1.3. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wynika takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem kejaCV.pl.
1.4. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez adres e-mail biuro@servilo.pl.
1.5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Użytkownik uiścić Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
1.6. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Konto użytkownika:

2.1. Każdy Użytkownik serwisu kejaCV.pl posiada indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny login generowany automatycznie podczas rejestracji
2.2. Konto utworzone w serwisie kejaCV.pl jest tworzone na czas nieograniczony. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych, czyli takich, które nie są wykorzystywane przez dłuższy okres czasu.
>2.3. Konto założone przez Użytkownika może zostać usunięte po skutecznym poinformowaniu obsługi serwisu kejaCV.pl poprzez adres e-mail biuro@servilo.pl.
2.4. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
2.5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika w serwisie kejaCV.pl.
2.6. Zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.
2.7. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.

3. Prawa i obowiązki Użytkownika:

3.1. Użytkownik nie ma prawa do użytkowania systemu CMS w celach innych, niż kreowanie CV oraz indywidualnej strony www,
3.2. Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
3.3. Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
3.4. Zabronione jest publikowanie informacji nie prawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
3.5. Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani stosownego upoważnienia.
3.6. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych w polskim prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

4. Kreator cv oraz indywidualnej strony WWW:

4.1. Korzystanie z kreatora CV jest bezpłatne 4.2. Stworzenie dwóch podstron przy wykorzystaniu kreatora indywidualnej strony WWW jest bezpłatne
4.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do kreatora CV oraz indywidualnej strony WWW po poprawnym zalogowaniu na stronie www dostępnej pod adresem http://www.kejaCV.pl/ .
4.4. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia swoich danych do kreatora CV oraz indywidualnej strony WWW poprzez system formularzy internetowych.
4.5. Serwis kejaCV.pl udostępnia Użytkownikowi indywidualny adres www, pod którym znajduje się jego indywidualna strona www
4.6. Użytkownik ma prawo w dowolny sposób i w dowolnym zakresie wprowadzać i prezentować dane w ramach swojej indywidualnej strony WWW
4.7. Użytkownik ma prawo wyłączyć wyświetlanie indywidualnej strony WWW sieci internetowej, poprzez wysłanie informacji na adres elektroniczny: biuro@servilo.pl
4.8. Użytkownik na własną odpowiedzialność i ryzyko wprowadza dane w ramach swojego Konta Użytkownika.
4.9. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania indywidualnej strony WWW w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
4.10. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za funkcjonalności związane z tworzeniem CV.

4. Płatności: Dokonywanie płatności realizowane jest za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, KRS 0000274399, na podstawie zawartej umowy o uczestnictwie w Systemie Platnosci.pl.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

3.1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
3.2. Za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione są prawem dobra osób trzecich.
3.3. Utratą przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
3.4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.).
3.5. Brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Usługobiorcę.
3.6. Nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Usługobiorcy oraz Użytkowników serwisu kejaCV.pl Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Usługodawcą.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcą oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Dane Usługobiorcy, wprowadzone przez Użytkownika do serwisu Usługodawcy, zawierające dane osobowe podane w trakcie korzystania z Usług, stanowią własność Usługobiorcy.

4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Platformy Usługodawcy. Na ochroną składają się w szczególności:

4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych - połączenie Usługobiorcy z Platformą Usługodawcy szyfrowane jest przy użyciu 256-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie może być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby. 4.2. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi, o których mowa w pkt. 2.
4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane wprowadzone przez Usługobiorcę, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo dania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogę elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu kejacv.pl - Servilo z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 37/5.

8.1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (presistent cookies). Cookies "sesyjna" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu przechowywania wartości liczbowej wykorzystywanej przez licznik odwiedzanych stron.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis kejaCV.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis kejaCV.pl i usunięcie Konta Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej kejacv.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą umó2w, tj. od dnia 31.10.2012 r.